A Catalunya s’han atès en el darrer any i mig 85 dones víctimes de matrimonis forçosos

MITJÀ: El vallenc.cat

DATA DE PUBLICACIÓ: 11/07/2021

A Catalunya s’han atès en el darrer any i mig 85 dones víctimes de matrimonis forçosos, alguns dels quals per internet.

Enllaç: https://www.elvallenc.cat/catalunya/a-catalunya-shan-ates-en-el-darrer-any-i-mig-85-dones-victimes-de-matrimonis-forcosos-alguns-dels-quals-per-internet/